Doprava ZADARMO pri objednávke nad 45,- Eur v SR

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)  upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji v eshope spoločnosti Marco Moralli, s.r.o.

Základné ustanovenia a vymedzenia pojmov

Predávajúci a prevádzkovateľ eshopu:

Marco Moralli, s.r.o.
Za cintorínom 1342
020 01 Púchov
Slovenská republika
prevádzka elektronického obchodu:  www.marcomoralli.sk

IČO:       44 211 694 
DIČ:       SK2022631732
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka:  20369/R

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Trenčín, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

 

1.2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Marco Moralli, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

1.3. Kúpna zmluva vzniká odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný emailový kontakt. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody obidvoch strán alebo na základe zákonných dôvodov. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy i právne vzťahy s ňou súvisiace sa riadia týmito obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákonač.40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, platný v Slovenskej republike.

1.4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

1.5. Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok.

2. Objednávka

2.1.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a spoločnosťou Marco Moralli, s.r.o.

2.4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Cenové podmienky

3.1.Ceny výrobkov sú uvedené v EUR s DPH a sú vždy aktuálne platné. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Platné ceny produktov sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode. Zákazníkom z Českej republiky bude výsledná cena produktov prepočítaná v CZK, vždy podľa aktuálneho devízového kurzu českej koruny ku dňu vytvorenia objednávky.  

3.2.V cene tovaru nie je zahrnutá doprava ani žiadne ďalšie služby.

3.3.V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá zároveň slúži aj ako dodací list. Obsahovať bude zoznam objednaného tovaru a prepravné náklady.

3.4.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov.

4. Platobné podmienky

4.1. Na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá prepravca).

4.2. Platba vopred bankovým prevodom na číslo účtu pre zákazníkov SR: 

IBAN : SK26 7500 0000 0040 2205 7436

SWIFT : CEKOSKBX

Banka :  Československá obchodná banka, a.s.

4.3. Platba vopred bankovým prevodom na číslo účtu pre zákazníkov ČR: 

IBAN : SK56 1100 0000 0026 1346 4579

SWIFT : CEKOCZBX

Banka : Československá obchodní banka, a. s.

Bankový prevod trvá zvyčajne 1-3 pracovné dni. Ak si zvolíte platbu bankovým prevodom, po dokončení objednávky zašleme na Vašu e-mailovú adresu potvrdenie o objednávke, ktorého súčasťou sú aj údaje potrebné na platbu. Tovar expedujeme v najbližšom možnom termíne po pripísaní platby na náš účet (termín dodania môže byť ovplyvnený dĺžkou spracovania platby Vašou bankou).

4.4. Platba kartou ON-LINE - umožňuje prijímať platby pomocou systému GP webpay. Brána umožňuje prijímať bankové karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro.

4.5. V hotovosti pri osobnom odbere priamo v sídle spoločnosti Marco Moralli, s. r. o.

5. Dodacie podmienky

5.1. Objednávky sa uzatvárajú každý pracovný deň.

5.2. Objednaný tovar sa expeduje do 5 pracovných dní.

5.3. Cena tovaru nezahŕňa dopravné náklady ani ďalšie služby, tie sú vyfakturované samostatne.

5.4. Spoločnosť Marco Moralli, s.r.o. si balné neúčtuje.

5.5. Cena poštovného v SR - 5,00 €, pri objednávke nad 45 € je poštovné ZADARMO.

      Cena poštovného v ČR - 206,- CZK, pri objednávke nad 2000 CZK je poštovné zadarmo.  

5.6. Tovar predávajúci doručuje v rámci celej Slovenskej a Českej republiky prostredníctvom spoločnosti kuriérskej služby.

5.7. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1. Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v tomto bode VOP.

6.2. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

6.3. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 pracovných dní, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať predávajúceho zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu Predávajúceho : info@marcomoralli.sk so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Formulár na stiahnutie tu.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
- tovar nesmie byť použitý (za jeho použitie sa považuje aj opranie, odstrihnutie etikiet či iné zásahy do samotného výrobku)
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (výrobok pozostávajúci z viacerých častí, vrátane príbalového letáku a podobne)
- zašlite spolu s dokladom o kúpe – kópia faktúry.

6.4. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na poštovné, ak vraciate len časť zásielky a ako kupujúci znášate aj náklady spojené s vrátením zásielky.

6.5. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.

6.6. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

6.7. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

6.8. Novo objednaný tovar pošleme na dobierku ako novú objednávku.

7. Garancia - záručné podmienky

7.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. V zmysle zákona č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru od kuriéra. Ako záručný list slúži nákupný doklad - faktúra.

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1. Kupujúci (ďalej len "spotrebiteľ") má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@marcomoralli.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

9.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

9.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. Záverečné ustanovenia

10.1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú len na predaj v eshope, platia od 21.6.2023 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.