Doprava ZADARMO pri objednávke nad 45,- Eur v SR

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok je platný od 1.2.2016 a ruší sa ním platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

1.2. Dokladom o záruke pre kupujúceho je nákupný doklad – faktúra, ktorú predávajúci vystavuje ku každému zakúpenému tovaru.

2.  Dĺžka záruky

2.1. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, resp. prepravcom.

2.2. Predávajúci ručí za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe a ktoré kupujúci včas reklamuje. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3.Záručné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť balíka, jeho poškodenie) podľa priloženého prepravného listu.

3.2. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné záznam o poškodení spísať s prepravcom.

3.3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku kupujúci obratom oznámi e-mailom na adresu: www.marcomoralli.sk a spísaný zápis o škode s prepravcom zašle e-mailom alebo poštou predávajúcemu.

3.4. V prípade reklamácie kupujúci vyplní REKLAMAČNÝ FORMULÁR NA ZAKÚPENÝ TOVAR a zašle reklamovaný tovar na adresu uvedenej v sekcií kontakty.

3.5.  Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedali potrebám používateľa tovaru. Kupujúci pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, vyhotovenie, materiálové zloženie a spôsob údržby tovaru. Dobre zvolený tovar z funkčného, sortimentového a veľkostného hľadiska je predpokladom na naplnenie úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

3.6. Za chybu tovaru nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia vonkajším vplyvom alebo iného nesprávneho zásahu kupujúceho alebo tretej osoby. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené na výrobku mechanickým trením odevných súčastí v dôsledku telesných proporcií používateľa, kontaktu tovaru s predmetmi s ostrými hranami, použitím nevhodných deodorantov, nadmerným potením alebo nevhodne zvolená veľkosť tovaru, ktoré nemôžu byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu.

3.8. Životnosť tovaru je ovplyvnená spôsobom ich používania a samotnej údržby. Pri údržbe tovaru treba dodržiavať vhodné postupy v zhode so symbolmi uvedenými na ošetrovacej etikete výrobku. Pri intenzívnom, nevhodnom používaní alebo nedostatočnej, nesprávnej údržbe nemusí životnosť tovaru dosiahnuť záručnú lehotu a môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu tovaru bežným opotrebovaním, za ktoré predávajúci nenesie zodpovednosť.

3.9. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho časti nespĺňajú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

4.  Spôsob vybavenia reklamácie

4.1. Nároky z vád je možné riešiť:

a) odstránením vád opravou bezplatne,

b) náhradným tovarom,

c) primeranou zľavou z kúpnej ceny tovaru (neskôr už nie je možné predmetnú vadu reklamovať),

d) ako odstránenie závady nebude možné, má kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy (vystavenie dobropisu a vrátenie úhrady vč. prepravných nákladov).

4.2. Poštovné za doručenie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie tieto náklady predávajúci vráti kupujúcemu pri vybavení reklamácie na základe zaslaného dokladu k preprave.

4.3. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

4.4. O priebehu reklamačného procesu a o vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky.

- Formulár na stiahnutie tu.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.